ผู้สำรวจนายวีรยุทธ พรไธสง

พื้นที่ที่รับผิดชอบบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

_____________________________________________________________

Story : ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านหัวฝาย

บ้านหัวฝายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2475 ซึ่งแยกออกมาจากบ้านโคกกุง การตั้งชื่อบ้านหัวฝาย มาจากที่มาการอพยพมาอยู่ที่ในพื้นที่ ที่มีฝายน้ำอยู่มาก จึงตั้งชื่อบ้านตามบริบทชื่อว่าบ้านหัวฝาย ตามฝายน้ำ

_____________________________________________________________

ข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย 5 ครัวเรือนประกอบด้วย

ครัวเรือนที่ 1 ชื่อเจ้าบ้านนางรวงทอง ปุงไธสง บ้านเลขที่ 53/1  หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้ผลิตนางรวงทอง ปุงไธสง 

นางรวงทอง ปุงไธสง กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทอผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าคือ กี่ไม้กระทบมือโบราณพร้อมกระสวยพุ่งมือ จำนวนที่นางรวงทอง ปุงไธสง สามารถทอได้คือ 50 เซนติเมตรต่อหนึ่งวัน

ขั้นตอนการทอผ้า นำเส้นไหมไปเก็บที่ฟันฟืมที่เราเตรียมไว้ ซึ่งเรียกว่าเส้นยืนและอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเส้นพุ่งแล้วนำมาทอรวมกัน และนำไหมที่เราปั่นไส่หลอดไหมมาไส่ในกระสวย จากนั้นนำกระสวยมาสอดทางเส้นพุ่งแล้วจะได้ลายหมี่ตามที่เราต้องการออกมา

 

ครัวเรือนที่ 2 ชื่อเจ้าบ้านนางศศินา คนรู้ บ้านเลขที่ 163  หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0610736479

ชื่อผู้ผลิตนางศศินา คนรู้  กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการถกไหม โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถกไหม คือเส้นไหมและห่วง จำนวนที่นางศศินา คนรู้ สามารถผลิตได้คือ 10 กิโลกรัมต่อวัน

ขั้นตอนการถกไหม คือนำเส้นใหม่ที่เราเตียมเอาไว้ไปไส่ในห่วง แล้วสลัดจนเส้นไหมเรียงตัวสวย รอจนกว่าเส้นไหมแห้ง แล้วและนำไปทำในขั้นตอนต่อไป

 

ครัวเรือนที่ 3 ชื่อเจ้าบ้านนางสอง คนรู้ บ้านเลขที่ 6 หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0982292360

ชื่อผู้ผลิตนางสอง คนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 0982292360

นางสอง คนรู้ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการมัดหมี่ โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการมัดหมี่ คือเส้นไหมและโฮงหมี่ จำนวนที่นางสอง คนรู้ สามารถผลิตได้คือ 1 หัวต่อวัน

ขั้นตอนการมัดหมี่ คือนำเส้นใหม่ที่เราเตียมเอาไว้ในอัก นำมาโยกใส่โฮงมัดหมี่ แยกเป็นลำตามที่เราต้องการ ว่าจะโยกกี่ลำ พอเสร็จแล้วเราก็สามารถนำเส้นใหม่ไปมัดเป็นลายตามที่เราต้องการ

ครัวเรือนที่ 4 ชื่อเจ้าบ้านนายเสมือน คนรู้ บ้านเลขที่ 88 หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อคนผลิตนางแต้ม คนรู้ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการกวักไหม อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการกวักไหมคือ เส้นไหม อักและกงกวักไหม จำนวนที่นางแต้ม คนรู้ สามารถผลิตได้คือ 5 กิโลกรัมต่อ 1 วัน

ขั้นตอนการกวักไหม คือนำปอยไหมใส่เข้าไปในกรงกวัดไหม ตั้งอักใส่ที่กวักแล้วทำการกวักได้เลย

ครัวเรือนที่ 5  ชื่อเจ้าบ้านนายเสมือน คนรู้ บ้านเลขที่ 88/1 หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อคนผลิต นายเสมือน คนรู้

นายเสมือน คนรู้ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการกรอหลอด อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการกรอหลอดคือ เครื่องกรอหลอดและหลอดยาง จำนวนที่นายเสมือน คนรู้ สามารถผลิตได้คือ 1 หัวต่อวัน

ขั้นตอนการปั่นหลอด นำเส้นไหมที่เราพร้อมจะทอไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเรียบหรือว่าลายมัดหมี่ เราต้องนำไหมมาปั่นไส่หลอดแล้วไปไส่ในกระสวยพร้อมที่จะทอ เพื่อทำให้ได้ลายออกมาตามที่เราต้องการ

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู