ผู้สำรวจ นายฐิติพล สังฆเวช

พื้นที่ที่รับผิดชอบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

____________________________________________

story nongwa : ประวัติการตั้งหมู่บ้านหนองหว้า แรกเริ่มเดิมทีบริเวณที่ที่เป็นหมู่บ้านหนองหว้าในปัจจุบันนี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่กลางป่าและมีต้นหว้าสีชมพูอยู่ต้นหนึ่งชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ใหม่ๆจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านหนองหว้าใหญ่”โดยเมื่อปีพ.ศ.๒๔o๕ประมาณนั้นได้มีราษฎรอพยพครอบครัวมาจากบ้านเม็กดำตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยการนำของ

๑.นายด้วง ดาวไธสง

๒.นายราชละริน ริมไธสง

๓.นายคำมี เจริญสุข

๔.นายสามารถ นครไธสง

๕.นายภักดี ตาไธสง

ทั้ง ๕ คนได้เลือกทำเลที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพจึงได้สร้างบ้านและแปลงเมืองขึ้นในหมู่บ้านดังกล่าว จนมีประชาชนอพยพมาหลายครอบครัวและเริ่มมีประชากรมากขึ้น

____________________________________________

        

ข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย

ครัวเรือนที่ 1 ชื่อเจ้าบ้านนางแก้วใจ เกิดนอก บ้านเลขที่ 44 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0987704420

ชื่อผู้ผลิต นางแก้วใจ เกิดนอก หมายเลขโทรศัพท์ 0987704420

นางแก้วใจ เกิดนอก  กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทอผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าคือ กี่ไม้กระทบมือโบราณพร้อมกระสวยพุ่งมือ จำนวนที่นางแก้วใจ เกิดนอก สามารถทอได้คือ 50 เซนติเมตรต่อหนึ่งวัน

ขั้นตอนการทอผ้า นำเส้นไหมไปเก็บที่ฟันฟืมที่เราเตรียมไว้ ซึ่งเรียกว่าเส้นยืนและอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเส้นพุ่งแล้วนำมาทอรวมกัน และนำไหมที่เราปั่นไส่หลอดไหมมาไส่ในกระสวย จากนั้นนำกระสวยมาสอดทางเส้นพุ่งแล้วจะได้ลายหมี่ตามที่เราต้องการออกมา

ครัวเรือนที่ 2  ชื่อเจ้าบ้านนางไอ่ วรรณสุวรรณ บ้านเลขที่ 148 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0987704420

ชื่อผู้ผลิต นางไอ่ วรรณสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0987704420

ไอ่ วรรณสุวรรณ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทอผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าคลุมไหล่ คือ กี่ไม้กระทบมือโบราณพร้อมกระสวยพุ่งมือ จำนวนที่นางไอ่ วรรณสุวรรณสามารถทอได้คือ 2 หลา เซนติเมตรต่อหนึ่งวัน

ขั้นตอนการทอผ้าคลุมไหล่ การทอนั้นเราจะนำเครือฮุกที่พร้อมทอ มาขึงไส่เครือไม้ และนำหลอดหมี่ที่มัดลายมาไส่กระสวยแล้วสอดลงไป และนำฟันฟืมมากระทบ แล้วเหยียบไม้ด้านล่างสลับไปมา

ครัวเรือนที่ 3 ชื่อเจ้าบ้านนางสายฝน หมื่นสีดา บ้านเลขที่ 158 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0981861337

ชื่อผู้ผลิต นางสายฝน หมื่นสีดา หมายเลขโทรศัพท์ 0981861337

นางสายฝน หมื่นสีดา กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชิงแดง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทอผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้า คือ กี่ไม้กระทบมือโบราณพร้อมกระสวยพุ่งมือ จำนวนที่นางสายฝน หมื่นสีดา สามารถทอได้คือ 50 เซนติเมตรต่อหนึ่งวัน

ขั้นตอนการทอผ้า นำเส้นไหมไปเก็บที่ฟันฟืมที่เราเตรียมไว้ ซึ่งเรียกว่าเส้นยืนและอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเส้นพุ่งแล้วนำมาทอรวมกัน และนำไหมที่เราปั่นไส่หลอดไหมมาไส่ในกระสวย จากนั้นนำกระสวยมาสอดทางเส้นพุ่ง  จนถึง 2 เมตร คือ 1 ผืน แล้วจะได้ผ้าไหมเชิงแดงตามที่เราต้องการออกมา 

ครัวเรือนที่ 4  ชื่อเจ้าบ้านนางคำมูล ศรีมหาพรม บ้านเลขที่ 147 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0848285596

ชื่อผู้ผลิต นางคำมูล ศรีมหาพรม หมายเลขโทรศัพท์ 0848285596

นางคำมูล ศรีมหาพรม  กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการมัดหมี่ โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการมัดหมี่ คือเส้นไหมและโฮงหมี่ จำนวนที่นางคำมูล ศรีมหาพรมสามารถผลิตได้คือ 1 หัวต่อวัน

ขั้นตอนการมัดหมี่ คือนำเส้นใหม่ที่เราเตียมเอาไว้ในอัก นำมาโยกใส่โฮงมัดหมี่ แยกเป็นลำตามที่เราต้องการ ว่าจะโนกกี่ลำ พอเสร็จแล้วเราก็สามารถนำเส้นใหม่ไปมัดเป็นลายตามที่เราต้องการ

ครัวเรือนที่ 5  ชื่อเจ้าบ้านนางรัตศมี สาธา บ้านเลขที่ 12 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0982677183

ชื่อผู้ผลิต นางรัตศมี สาธา หมายเลขโทรศัพท์ 0982677183

นางรัตศมี สาธา กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการปั่นไหมตีเกียว อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปั่นไหมตีเกียวคือ กลมปั่นไหม จำนวนที่นางรัตศมี สาธา สามารถผลิตได้คือ 3 หัวต่อวัน

ขั้นตอนการปั่นไหมตีเกียว นำไหมที่ผ่านการมัดย้อมโอบลงสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการ เสร็จแล้วย้อมเอาสีของผืนผ้า แล้วแก้ทุกอย่าง เสร็จแล้วนำมาปั่นไส่หลอดไหม เพื่อที่จำนำไปทอให้เป้นผืนผ้า ที่สวย

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู