ตลอดระยะเวลา2กว่าย่างเข้าเดือนที่3ที่ได้มีการจ้างงานผู้มีผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิดในรหัสNs03ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ต.สะแกซำมีสมาชิกคณะปฏิบัติด้วยกัน10คนซึ่งได้แก่

1. นายฮอ ทวัญเวศ

2.นายหิน ทวัญเวศ

3.นางสาว สายหยุด กรดรัมย์

4.นางสาวเเช่ม ทวัญเวศ

5.นายธีรศักดิ์ ไกรษร

6.นางสาวทิพย์นารี สิงห์ทอง

7.นางสาววิรฬ ประกอบดี

8.นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

9.นายกฤติเดช เเก้ววิเศษ

10.นางสาวสมจิตร เรืองรัมย์

จากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เดือนกันยายนการจัดการขยะของชุมชนตลาดควาย ม.1 ต.สะเเกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเเละเข้าใจปฎิบัติในการขัดเเยกขยะเห็นประโยชน์เเละโทษของขยะมากขึ้นทำให้ชุมชนน่าอยู่ช่วยสร้างวินัยส่วนบุคคลซึ่งมีเหตุผลต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน

             การออกสำรวจพื้นที่ ตามที่ได้ประชุมแผนงานไว้แจกแบบประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยแบ่งกลุ่มแบบประเมินดังกล่าว

หลังจากการเก็บข้อมูลแบบประเมินความรู้และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป้าหมาย 250 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็นบ้านตลาดควาย ม.1 จำนวน  200 ครัวเรือน และบ้านป่าหวาย ม.12 จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งได้เก็บข้อมูลบันทึกและได้กรอกข้อมูลลง ระบบgoogle  ฟอร์ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปฏิบัติงานได้ดำเนินงานมาถึงเดือนสุดท้ายแล้ว ทางคณะปฏิบัติงาน จึงขอขอบคุณ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา 1.อาจารย์ ยงยุทธ บรรจง

2.อาจารย์สุภาพร  มะรังษี

3.อาจารย์กนิฐา  จอดนอก

4.อาจารย์นงนุช หอมเนียม

ที่ช่วยดูแล การปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com