1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS-03
  4. NS 03 สรุปแบบประเมินชุมชนต้นแบบการจัดการขยะประจำเดือนกันยายน2563

NS 03 สรุปแบบประเมินชุมชนต้นแบบการจัดการขยะประจำเดือนกันยายน2563

สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตกงาน ขาดรายได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 เดือนนั้น

ดิฉ้น นางสาว สมจิตร  เรืองรัมย์  จึงได้รับเกียรติจาก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มาร่วมเป็นสมาชิคในการดำเนินงาน

แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน ตามหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ รหัส NS​ 03 โดย คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การเริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 -​20 กันยายน 2563 ดังนี

        การเตรียมตัว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน การประชุมกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                 การทำงานในเดือนกันยายน  2563

1.สมาชิคในกลุ่มได้มีการปรึกษาหาลือระหว่างบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.สมาชิคได้มีการ หมอบหมายงาน ในการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2563

3.สมาชิคได้มีการรวบรวมเอกสารแบบประเมินปัญหาขยะของชุมชน

4.สมาชิคในกลุ่มได้มีการมีการวิเคราะห์การแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีผู้นำที่ดี  การให้ความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ทำให้การทำงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น มีอาจารย์ คอยช่วยให้คำชี้แนะต่าง ๆ จากการที่ได้ร่วมกิจกรรม ทำให์ทีมงานเราประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตลอดการทำกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                           สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เห็นความเป็นอยู่ของของคนในชุมชน และการแก้ปัญหาขยะของชาวบ้านในชุมชน

2.ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมในกลุ่ม NS 03 ( เฟส 2)

3.ได้รู้จักกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4.ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

  ขอขอบคุณคณะทีมงานและสมาชิคในกลุ่ม คณะอาจารย์ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ที่ทำให้คณะทีมงานการจัดการขยะทำงานได้อย่างราบรื่น ผ่านอุปสรรคปัญหา ได้รู้ถึงหลักการ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง  ได้เข้าใจการทำงานที่ดี ได้รู้จักโครงการที่ดี และสิ่งสำคัญนั้น ขอของคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงที่ได้หมอบโครงการดีดีแบบนี้ให้พวกเรา                             

   สมาชิคในกลุ่ม

1.นางสาว วิรุฬ ประกอบดี

2.นาย ธีรศักดิ์ ไกรษร

3.นาย กฤติเดช แก้ววิเศษ

4.นางสาว ทิพย์นารี สิงห์ทอง

5.นาย เฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

6.นาง สายหยุด กรดรัมย์

7.นางสาว เเช่ม ทวัญเวศ

8.นางสาว สมจิต เรืองรัมย์

9.นาย ฮอ ทวัญเวศ

10.นาย หิน ทวัญเวศ

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com