1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS-03
  4. NS 03 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563

NS 03 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563

สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตกงาน ขาดรายได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 เดือนนั้น

แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีของกระผม นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์ ได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน ตามหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ รหัส NS​ 03 โดย คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คณะอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้

1.อาจารย์ยงุยุทธ บรรจง

2.อาจารย์สุภาพร มะรังษี

3.อาจารย์กนิษฐา จอดนอก

4.อาจารย์นงนุช หอมเนียม

การเริ่มปฎิบัติงาน

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

สมาชิกในกลุ่ม

1.นายฮอ ทวัญเวศ

2.นายหิน ทวัญเวศ

3.นางสาวสายหยุด กรดรัมย์

4.นางสาวแช่ม ทวัญเวศ

5.นายธีรศักดิ์ ไกรษร

6.นางสาวทิพย์​นารี สิงห์ทอง

7.นางสาววิรุฬ ประกอบดี

8.นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

9.นายกฤติเดช แก้ววิเศษ

10.นางสาวสมจิตร เรืองรัมย์

การเตรียมตัว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน การประชุมกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน แบ่งหน้าที่กลุ่ม

การออกสำรวจพื้นที่ ตามที่ได้ประชุมแผนงานไว้

แจกแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อแจกแบบประเมินดังกล่าว ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ90 ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ นั้น

ในเดือนสิงหาคม 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่ม คือ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความรู้ และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝฝอยในชุมชน เป้าหมายจำนวน 250 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น บ้านตลาดควาย หมู่ 1 จำนวน 200 หลังคาเรือน และบ้านป่าหวาย หมู่ 18 จำนวน 50 หลังคาเรือน ซึ๋งการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้และพฤติกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความรู้และพฤติกรรมด้านและทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบGoogle ฟอร์ม ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 90 ในลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ โดยในเบื้องต้นพบว่า

1.ผู้ตอบแบบประเมิน ฯ อาศัยอยู่ในชุนชนแห่งนี้ เฉลี่ย 20 – 40 ปี

2.อายุของผู้ตอบแบบประเมิน ฯ อยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

3.เพศหญิงมากกว่าเพศชาย

4.สถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่

5.เป็นประชาชนทั่วไปมากที่สุดรองลงมากเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน

6.ระดับการศึกษาเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษา สูงสุดปริญญาตรี

7.อาชีพอันดับแรกทำสวนทำไร่  ส่วนในประเด็นคำถามอื่นจะได้นำเรียนพร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563

การทำงานเดือนกันยายน 2563 เน้นการทำงานผ่านระบบ การนำข้อมูลที่ได้รับนำเข้าสู่ระบบ ทำการวิเคราะห์ผลข้อมูล ซึ่งจากการทำงานทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ ในกระบวนการทำงานใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ทำงานเป็นทีม เสนอข้อคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกกับการทำงาน ได้รับความรู้และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านและชุมชนต่อไป

ในเดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังรายนามที่กล่าวในข้างต้น ได้คอยดูแล แนะนำำ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการจ้างงานนั้น ในนามของกลุ่มขอเป็นตัวแทน กล่าวคำขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ อย่างยิ่ง ขอขอบคุณครับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com