สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตกงาน ขาดรายได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 เดือนนั้น

แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีของกระผม นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์ ได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน ตามหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ รหัส NS​ 03 โดย คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คณะอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้

1.อาจารย์ยงุยุทธ บรรจง

2.อาจารย์สุภาพร มะรังษี

3.อาจารย์กนิษฐา จอดนอก

4.อาจารย์นงนุช หอมเนียม

การเริ่มปฎิบัติงาน

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

สมาชิกในกลุ่ม

1.นายฮอ ทวัญเวศ

2.นายหิน ทวัญเวศ

3.นางสาวสายหยุด กรดรัมย์

4.นางสาวแช่ม ทวัญเวศ

5.นายธีรศักดิ์ ไกรษร

6.นางสาวทิพย์​นารี สิงห์ทอง

7.นางสาววิรุฬ ประกอบดี

8.นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

9.นายกฤติเดช แก้ววิเศษ

10.นางสาวสมจิตร เรืองรัมย์

การเตรียมตัว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน การประชุมกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน แบ่งหน้าที่กลุ่ม

การออกสำรวจพื้นที่ ตามที่ได้ประชุมแผนงานไว้

แจกแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อแจกแบบประเมินดังกล่าว ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ90 ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ นั้น

ในเดือนสิงหาคม 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่ม คือ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความรู้ และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝฝอยในชุมชน เป้าหมายจำนวน 250 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น บ้านตลาดควาย หมู่ 1 จำนวน 200 หลังคาเรือน และบ้านป่าหวาย หมู่ 18 จำนวน 50 หลังคาเรือน ซึ๋งการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้และพฤติกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความรู้และพฤติกรรมด้านและทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบGoogle ฟอร์ม ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 90 ในลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ โดยในเบื้องต้นพบว่า

1.ผู้ตอบแบบประเมิน ฯ อาศัยอยู่ในชุนชนแห่งนี้ เฉลี่ย 20 – 40 ปี

2.อายุของผู้ตอบแบบประเมิน ฯ อยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

3.เพศหญิงมากกว่าเพศชาย

4.สถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่

5.เป็นประชาชนทั่วไปมากที่สุดรองลงมากเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน

6.ระดับการศึกษาเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษา สูงสุดปริญญาตรี

7.อาชีพอันดับแรกทำสวนทำไร่  ส่วนในประเด็นคำถามอื่นจะได้นำเรียนพร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูล

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com