ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลาย ๆ ด้าน และมีลักษณะคล้ายกันเกือบทั่วประเทศ ทำให้เกิดมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ และพาหะนำโรค ทำลายทัศนียภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดเหตุรภคาญเกิดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงรบกวนในชุมชน ปัญหาด้านขยะมูลฝอยเกิดขึ้นกับชุมชนทุกแห่ง บ้านป่าหวาย หมู่ 18 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบกับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบเดิม ๆ คือ การฝังกลบ และการเผากลางแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com