1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID-02
 4. ID02-สรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 10, 15 (เดือนกันยายน 2563)

ID02-สรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 10, 15 (เดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการสำรวจรายครัวเรือน ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนสาธารณสุขพื้นฐานระดับตำบล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำบล

ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 18 หมู่บ้าน รวม 3334 ครัวเรือน

โดยในการสำรวจครั้งนี้ มีครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 508 ครัวเรือน

คิดเป็นร้อยละ 15.24 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ้าน

ตารางที่ 1 ลักษณะการอยู่อาศัย

ลักษณะการอยู่อาศัย จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
บ้านพักอาศัย 460 90.6
อาคารพาณิชย์ 1 0.20
ทาวน์เฮาส์
สำนักงาน
ร้านค้า ร้านอาหาร 6 1.2
ที่พักให้เช่ารายวัน/เดือน
โรงงาน
อื่นๆ 1 0.2
ไม่ตอบ 40 7.9
รวม 508 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ลักษณะส่วนใหญ่เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย เพราะ ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ได้รับมาจากพ่อแม่ โดยพบบ้านพักที่อยู่อาศัย 460 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.6

 

ตารางที่ 2 ความเป็นเจ้าของ

ความเป็นเจ้าของ จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
บ้านสร้างเอง 401 78.90
บ้านของพ่อแม่ 76 15.00
บ้านซื้อจากโครงการ
บ้านมือสอง 1 0.2
บ้านเช่า 4 0.8
อื่นๆ 5 1.00
ไม่ตอบ 20 3.9
รวม 508 100
 • ส่วนมากเป็นบ้านที่สร้างมาจากที่ดินที่พ่อแม่ได้มอบให้ โดยพบเป็นบ้านสร้างเองจำนวน 401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 78.9

 

 

ตารางที่ 3 ลักษณะตัวบ้าน

ลักษณะตัวบ้าน จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว 44 8.7
บ้านเดี่ยวไม้สองชั้น 32 6.3
บ้านไม้ชั้นเดียวมีใต้ถุน 26 5.1
บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว 222 43.7
บ้านเดี่ยวตึกสองชั้น 17 3.3
บ้านเดี่ยวครึ่งไม้ครึ่งตึก 116 22.8
บ้านแถวไม้ชั้นเดียว 2 0.4
บ้านแถวไม้สองชั้น 3 0.6
บ้านแถวตึกชั้นเดียว 16 3.1
บ้านแถวตึกสองชั้น
ไม่ตอบ 3 5.9
รวม 508 100.00
 • เป็นบ้านที่่ชาวบ้านได้สร้างเองและใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ส่วนมากจะเป็นไม้เป็นส่วนใหญ่ และในอดีตมักจะมีการออกแบบโดยเป็นบ้านชั้นเดียว ในการสำรวจพบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียวจำนวน 222 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.7

 

 

ตารางที่ 4 ผู้ออกแบบบ้าน

ผู้ออกแบบบ้าน จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
วิศวกร 12 2.4
สถาปนิก 6 1.2
ช่างก่อสร้าง 96 18.9
ออกแบบเอง 340 66.9
อื่นๆ 8 1.6
ไม่ตอบ 46 9.1
รวม 508 100.00
 • ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านกับช่างจะมีการร่วมมือสร้างด้วยกัน โดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกแบบเพื่อให้ช่างในชุมชนร่วมก่อสร้าง โดยพบมีการออกแบบเองเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 340 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.9

 

ตารางที่ 5 การขออนุญาติ

การขออนุญาต จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
มีการยื่นขอจากเทศบาล/อบต 118 23.2
ไม่มีการยื่นขอจากเทศบาล/อบต 306 60.2
ไม่ตอบ 84 16.5
รวม 508 100.00
 • ส่วนใหญ่แล้ว ชาวบ้านจะมีการสร้างแบบง่ายๆโดยการออกแบบเองร่วมกับช่างในชุมชนโดยส่วนใหญ่ จึงไม่ได้มีการยื่นขอจากเทศบาลหรือ อบต. โดยพบ 306 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.2

 

ส่วนที่ 3 สรุปสิ่งที่ชุมชนและตนเองได้รับจากการทำงานนี้

 • ต่อตนเอง
  1. ได้รู้จักคนในชุมชนอื่นมากขึ้น
  2. ได้รู้ถึงภูมิทัศน์ของชุมชนอื่น
  3. ได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น
 • ต่อชุมชน
  1. ชุมชนได้รับความรู้จากโครงการ ในการดูแลรักษาควมสะอาดในบริเวณบ้านและชุมชนดียิ่งขึ้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com