1. หน้าแรก
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่
2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น
2.3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย

3. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) จำนวน 250 คน

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ที่ว่างงานจาก
การได้รับผลระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4.2 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท และไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

5. ขอบเขตการดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับผู้ที่ได้รับการจ้างงาน ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยรับผิดชอบงานด้านข้อมูล งานด้านวิเคราะห์และทำแผน และงานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1 งานด้านข้อมูล
หน้าที่ : ติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและการจัดทำข้อมูล ชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่
5.2 งานด้านวิเคราะห์และทำแผน
หน้าที่ : ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ ของกระทรวง อาทิเช่น ด้าน Smart farming ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการจัดการ
ขยะ ด้านการจัดการสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น
5.3 งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน้าที่ : ทำการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน
เพื่อไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญ
ของท้องถิ่น

6.วิธีดำเนินงาน

6.1 ประชุม จัดตั้งคณะดำเนินงานโครงการ ฯ
6.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
6.3 สัมภาษณ์ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยสอดคล้องกับภาระงานที่จะ
มอบหมาย
6.4 จัดทำสัญญาจ้างงานสำหรับผู้ได้รับการจ้างงาน
6.5 จัดทำรายละเอียดภาระหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน
6.6 ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานของผู้ได้รับการจ้างงานระหว่างปฏิบัติงาน
6.7 กำกับ ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับการจ้างงาน
6.8 รายงานผลการปฏิบัติการแก่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รอบ 2 เดือน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

7. ตัวชี้วัด

7.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า
50 ชุมชน
7.2 สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทางเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 85% ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2563

9. พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์

10. แผนการดำเนินงาน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ประชาชนได้รับการจ้างงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) จำนวน 250 คน
11.2 มหาวิทยาลัยให้ความรู้ด้านวิชาการและร่วมกันดำเนินโครงการกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน
11.3 สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการจ้างงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid–19) เพื่อลงไปพัฒนาพื้นที่ชุมชน ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
11.4 ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ

12.1 การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการในภาพรวมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการราย 2
เดือน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการจ้างงานซึ่งจะดำเนินการโดย
คณะกรรมการฝ่ายกำกับ ติดตาม ประเมินผล และประสานงานชุมชน ทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานของผู้จ้างงานในชุมชน และตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้ที่
ได้รับการจ้างงาน

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com