AG02-1

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 เดือน กันยายน 2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กลุ่ม AG02 เทคนิคการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นในยุคเกษตร 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  1. รายงานวันที่

24 กันยายน 2563

 

  1. ชื่อ-สกุล

นาย อุทัย  สุขทวี

 

  1. พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ตำบลจันทบเพชร   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

 

  1. ผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
    หลังจากการออกไปทำแบบสอบถามของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมา วิเคราะห์ ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อ หาข้อมูลและสรุปผลในด้านการเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

  1. เขียนเป็นบทความสั้นๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้/ ปัญหาที่พบ / อุปสรรค หรือสิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานรอบสัปดาห์นี้

 

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

ตอนที่ 3 พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูก                                                        

จากตารางที่ 39 เกษตรได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆหรือไม่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าไม่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 40 พืชเศรษฐกิจที่ครัวเรือนนิยมปลูกมากที่สุด ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ปลูกมะนาว จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ปลูกไม้ยางนา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ปลูกยางพารา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และไม่ได้ปลูกพืชที่กล่าวมา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย 25.0

จากตารางที่ 41 พืชเศรษฐกิจที่เกษตกรปลูก /จำนวนครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นเพื่อขายในหมู่บ้านของท่านมีทั้งหมดกี่ครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ปลูกขาย 1 ครัวเรือน จำนวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 42 ครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกโดยเฉลี่ยครัวเรือนละกี่ไร่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ใช้พื้นปลูก 1 งาน จำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และใช้พื้นปลูกมากกว่า 6 ไร่ ขึ้นไปจำนวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.0

จากตารางที่43 ครัวเรือนมีรรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละกี่บาท ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าโดยเฉลี่ยครัวเรือนละมากกว่า 20,000 บาทขขึ้นไป จำนวน 9 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 75.0 ได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,000 บาท 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.3 และได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 2,000 จำนวน 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.7
จากตารางที่ 44 ระยะเวลาในการปลูกพืชของผู้ให้ข้อมูลพบว่า จะใช้เวลาในการปลูก 8 เดือน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  ใช้เวลาในการปลูก 10 เดือน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ใช้เวลาในการปลูก 2 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  และใช้เวลาในการปลูก 4 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
จากตารางที่ 45 จำนวนแรงงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในการปลูกพืช ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าแรงงานในครอบครัวจำนวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และใช้แรงงานจ้าง 10 คน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.3

จากตารางที่ 46 แรงงานในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่  จะใช้แรงงานในครอบครัว 2 คน จำนวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100

จากตาราที่ 47 แรงงานจ้างของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่ได้จ้างแรงงาน จำนวน 3 ครอบครัว คิดเป็นร้ออยละ 25.0 และจ้างแรงงาน 2 คน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ จ้างแรงงาน 4 คน จำนวน 3 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 48 เกษตรกรคัดพันธุ์พืชมาจากที่ใด ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าจะคัดพันธุ์เอง จำนวน 5 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 41.7  และซื้อมาจจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 58.3

จากตารางที่ 49 แหล่งน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชหรือทำการเกษตร ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ใช้แหล่งน้ำจากที่อื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 50 จากแหล่งน้ำในหมู่บ้านและชุมชนมีสำหรับการเพราะปลูกเพียงพอหรือไม่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า เพียงพอเฉพาะฤดูฝน จำนวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100

จากตาราที่ 51 ใช้ปุ๋ยประเทศใดในการปลูกพืช ของผู่ให้ข้อมูล ใช้ปู๋ยเคมี จำนวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100

จากตาราที่ 52 ใช้ปุ๋ยจากแหล่ง ผู่ให้ข้อมูล ซื้อจากร้านค้า จำนวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 53 ศัตรูพืชที่พบและเป็นปัญหาส่วนใหญ่คือของผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่คือแมลง จำนวน1ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.3 และวัชพืช จำนวน 11 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 91.7
จากตารางที่ 54 เกษตรมีวิธีการป้องกันและกำจัดแมลง วัชพืช โรคพืช และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชแบบใด ของผู้ให้ข้อมูลใช้สารเคมี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 55 แหล่งเงินทุนที่นำมาในการปลูกพืช ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้เงินทุนกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 และใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร (ธกส)  จำนวน 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 56 ผลผลิตพืชที่ได้เฉลี่ยกี่กโลกรัมต่อไร่ ของผู่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าได้ผลผลิต 40 กิโลกรัม จำนวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.3  ได้ผลผลิต 60 กิโลกรัม จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0     ได้ผลผลิต 80 กิโลกรัม จำนวน 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.7  และได้ผลผลิต มากกว่า 100 กิโลกรัมจำนวน 3 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารงที่ 57 ช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จำหน่ายโดย ขายเอง จำนวน 12 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 58 หากท่านพบปัญหาในการปลูกพืชนั้นท่านปรึกษาใคร ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าจะปรึกษาเพื่อนบ้าน จำนนวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และจะปรึกษาเกษตรอำเภอ จำนวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.3

จากตารางที่ 59  มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการผลิดพืชมาก่อนหรือไม่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่    ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 60 มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการปุ๋ยหนักหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือไม่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 61 ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตพืชที่ท่านปลูกนั้นท ท่านได้ความรู้มาจากที่ใดบ้าง ของผู้ให้ข้อมูลพบว่าการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน หรือ บุคคล อื่น จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0         และมีการฝึกอบรม จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 62 ท่านได้แปรรูปพืชชนิดนี้หรือไม่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มีการแปรรูป จำนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 63 เหตุใดท่านจึงปลูกพืชชนิดนี้ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่หน่วยงานราชการส่งเสริม จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอยากปลูกเอง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

 

ตอนที่ 4 ความต้องการพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อาชีพเสริม                                     

จากตารางที่ 64 อาชีพเสริมปลูก ข้าวโพดของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกข้าวโพดมากที่สุด จำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.0 ต้องการปลูกข้าวโพดปานกลาง จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.3 และต้องการปลูกข้าวโพดน้อย จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 65 อาชีพเสริมปลูกถั่วลิสง ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกถั่วลิสงมากที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  มีความต้องการปลูกถั่วลิสงปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีความต้องการปลูกถั่วลิสงน้อย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 66 อาชีพเสริมปลูกงา ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องปลูกงาน้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกงาน้อยจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกงาปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการปลูกงามากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 67 อาชีพเสริมปลูกกัญชา ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องปลูกกัญชาน้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการปลูกกัญชาน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และความต้องการปลูกกัญชาปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3

จากตารางที่ 68 อาชีพเสริม ปลูกกัญชง ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องน้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องปลูกปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3

จากตารางที่ 69 อาชีพเสริม อินทผาลัม ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องปลูกอินทผาลัม จำนวนน้อยที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการปลูกมาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7

จากตารางที่ 70 อาชีพเสริมพืชไร่ปาลม์น้ำมัน ของผู้ให้ข้อมูลพบว่ามีความต้องการปลูกน้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการปลูกน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการปลูกมาก จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3

จากตารางที่ 71 อาชีพเสริมปลูกถั่วเหลือง ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  และ มีความต้องการปลูกน้อย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7

จากตารางที่ 72 อาชีพเสริม (ผักข้าวโพดพักอ่อน) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องปลูกน้อย จำนวนถ8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีความต้องการปลูกปานกลาง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการปลูกมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3

จากตารางที่ 73 อาชีพเสริม (ผักสลัด) ) ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องปลูกน้อยที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 125.0 มีความต้องปลูกน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  มีความต้องปลูกปานกลาง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  และมีความต้องปลูกมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 74 อาชีพเสริม (ผักพื้นบ้าน) ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีความต้องปลูกน้อย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องปลูกปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีความต้องปลูกมาก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการปลูกมากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3

จากตารางที่ 75 อาชีพเสริม (ผักพื้นแตงกวา) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องปลูกปานกลาง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีความต้องการปลูกมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 76 อาชีพเสริม (ผักกินฝัก) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ใหญ่ มีความต้องการปลูกน้อย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีความต้องการปลูกมาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการปลูกมากที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3

จากตารางที่ 77 อาชีพเสริม (พริก) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกพริกน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกปานกลาง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ความต้องการปลูกมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และความต้องการปลูกมากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 78 อาชีพเสริม (พืชสวน อโวกาโด้) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกอโวกาโด้น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกอโวกาโด้น้อย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกอโวกาโด้ปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีความต้องการปลูกอโวกาโด้มาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการปลูกอโวกาโด้มากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3

จากตารางที่ 79 อาชีพเสริม (พืชสวน มะม่วง) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด จำนวนมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกมาก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีความต้องการปลูกมากที่สุด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 80 อาชีพเสริม (พืชสวนทุเรียน) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกน้อย จำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกมาก จำนวนมาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และมีความต้องการปลูกมากที่สุด จำนวนมาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 81 อาชีพเสริม (พืชสวน เมล่อน) ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกน้อย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกมาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการปลูกมากที่สุด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 82 อาชีพเสริม (พืชสวน แตงโม) ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.3  มีความต้องการปลูกน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการปลูกมาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการปลูกมากที่สุด 6  คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 83 อาชีพเสริม ( เห็ด ) ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกเห็ดจำนวนมากที่สุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีความต้องการปลูกเห็ดจำนวนมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 84 อาชีพเสริม (สตรอเบอรี่)ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด จำนวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีความต้องการปลูกปานกลาง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และมีความต้องการปลูกปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 85 การทำปุ๋ยอินทรีย์ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการทำน้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการการทำน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการการปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการการมาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการการมากที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 86 การปลูกผักไฮโดร ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกน้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการปลูกน้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการปลูกปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีความต้องการปลูกมาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 87 การเพาะเห็ด ของผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการทำเพาะเห็ดน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการเพาะเห็ดปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการเพาะเห็ดมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีความต้องการเพาะเห็ดมากที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 88 การแปรรูปสินค้าผลิตผลทางการเกษตร  ของผู้ให้ข้อมูลพบว่ามีความต้องการแปรรูปน้อยที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการแปรรูปมาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการแปรรูปมาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการแปรรูปมากที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3

จากตารางที่ 89 คุณภาพแหล่งน้ำ ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีความต้องการอบรมด้านคุณภาพแหล่งน้ำน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีความต้องการการอบรมด้านคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวนมาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีความต้องการการอบรมด้านคุณภาพแหล่งน้ำมากที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 90 การเลี้ยงปลาดุก  ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการอบรมการเลี้ยงปลาดุกน้อยจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีความต้องการอบรมการเลี้ยงปลาดุกมาก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83..3

จากตารางที่ 91 การเลี้ยหอย  ของผู้ให้ข้อมูลพบว่ามีความต้อง การเลี้ยงหอยจำนวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  มีความต้องการเลี้ยงหอยจำนวนปานกลาง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการเลี้ยงหอยมาก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการเลี้ยงหอยมากที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7

 

ตอนที่ 5 ความต้องการสร้างกลุ่มเกษตร                                                    

จากตารางที่ 92 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเน้อยที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเปานกลาง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเมากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 93 การสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการสร้างกลุ่มน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้อย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปานกลาง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์มากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 94  การสร้างกลุ่มเกษตรผู้ผลิตสารกำจัดศัตรูพืช ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการสร้างกลุ่มกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการสร้างกลุ่มกำจัดศัตรูพืชน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการสร้างกลุ่มกำจัดศัตรูพืชปานกลาง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  66.7 และมีความต้องการสร้างกลุ่มกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 95 การสร้างกลุ่มกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความต้องการสร้างกลุ่มผักไฮโดรโปรนิกส์น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการสร้างกลุ่มผักไฮโดรโปรนิกส์น้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการสร้างกลุ่มผักไฮโดรโปรนิกส์ปานกลาง จำนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 50.0

จากตารางที่ 96 การสร้างกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้ำ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการสร้างกลุ่มสัตว์น้ำน้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการสร้างกลุ่มสัตว์น้ำปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีความต้องการสร้างกลุ่มสัตว์น้ำมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 97 การสร้างกลุ่มเกษตร กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการเลี้ยงโคนม น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีความต้องการเลี้ยงโคนม จำนวนปานกลาง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีความต้องการเลี้ยงโคนมมาก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการเลี้ยงโคนมมากที่สุก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

ตารางที่ 98 การสร้างกลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ผลิตเห็ด ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตเห็ดน้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตเห็ดน้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตเห็ดปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตเห็ดมากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7

จากตารางที่ 99 การสร้างกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้ปลูกไผ่ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการปลูกไผ่น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีความต้องการปลูกไผ่ปานกลางจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3      มีความต้องการปลูกไผ่มาก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความต้องการปลูกไผ่มากที่สุด จำนวน 5 คน คน คิดเป็นร้อยละ 41.7

 

จากตารางที่ 100 การสร้างกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้ปลูข้าวอินทรีย์  ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการปลูกข้าวอินทรีย์น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  มีความต้องการปลูกข้าวอินทรีย์น้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการปลูกข้าวอินทรีย์ปานกลาง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการปลูกข้าวอินทรีย์มาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 101 การสร้างกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้สินค้าพืชสมุนไพร ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการผลิตสมุนไพรน้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการผลิตสมุนไพรปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3  และมีความต้องการผลิตสมุนไพรมาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0

จากตารางที่ 102 การสร้างกลุ่มเกษตร กลุ่มผู้เลี้ยงผึ่งโพรง ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีความต้องการเลี้ยงผึ้งโพรงน้อยที่สุดดจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีความต้องการเลี้ยงผึ้งโพรงปานกลางดจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7

จากตารางที่ 103 การสร้างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการแปรรูปน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  ความต้องการแปรรูปปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3    มีความต้องการแปรรูปมาก จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีความต้องการแปรรูปมากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ16.7

จากตารางที่ 104 การในการสร้างกลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการผลิตผักอินทรีย์น้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความต้องการผลิตผักอินทรีย์ปานกลางจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  มีความต้องการผลิตผักอินทรีย์มาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และมีความต้องการผลิตผักอินทรีย์มากที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 105 การสร้างกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้ปลูกผักพื้นบ้าน ของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีความต้องการปลูกผักพื้นบ้านน้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีความต้องการปลูกผักพื้นบ้านปานกลาง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการปลูกผักพื้นบ้านมาก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีความต้องการปลูกผักพื้นบ้านมากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 106 การสร้างกลุ่มเกษตร กลุ่มเกษตรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของผู้ให้ข้อมูลพบว่ามีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3

มีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ปานกลาง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0              และ มีความต้องการสร้างกลุ่มผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 107 กลุ่มมัคคุเทศ ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการสร้างกลุ่มมัคคุเทศน้อยที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 และ มีความต้องการสร้างกลุ่มมัคคุเทศปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 108 กลุ่มบ้านพักฟาร์มโฮมสเต ของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการสร้างกลุ่มบ้านพักฟาร์มโฮมสเตน้อยที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และความต้องการสร้างกลุ่มบ้านพักฟาร์มโฮมสเตปานกลาง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7

จากตารางที่ 109 ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมท้องถิ่นความต้องการสร้างกลุ่มผลิตผ้าไหมน้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตผ้าไหมปานกลาง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีความต้องการสร้างกลุ่มผลิตผ้าไหมมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 110 กลุ่มนวนแผนไทย ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านสาธารณสูขนวนแผนไทยน้อยที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีความต้องการด้านสาธารณสูขนวนแผนไทยปานกลางจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีความต้องการด้านสาธารณสูขนวนแผนไทยมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จากตารางที่ 111  กลุ่มผลิตสินค้าลูกประคบ ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความต้องการผลิตลูกประคบน้อยสุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีความต้องการผลิตลูกประคบปานกลาง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ25.0และความต้องการผลิตลูกประคบปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

 

 

 

  1. ปัญหาที่พบ

ผู้ศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการเขียนสรุปรายงาน  หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSSเรียบร้อยแล้ว  ทำให้เกิดความล้าช้าในการทำรูปเล่ม

 

 

  1. อุปสรรค

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานประกอบการดำเนินการศึกษา  ชำรุดเนื่องจากการใช้งานนาน ทำให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการสรุปทำรูปเล่ม

 

  1. สิ่งที่ประทับใจ

ได้ผลสรุปจากการเข้าไปศึกษาหมู่บ้านสายโท 5 ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพารา  ปลูกมันสำปะหลัง  และเลี้ยงสัตว์

 

 

ลงชื่อ นายอุทัย สุขทวี  ผู้ปฏิบัติงาน วันที่  24 กันยายน 2563

ลงชื่อ อาจารย์ เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล   อาจารย์ผู้ตรวจงาน วันที่ 25 กันยายน 2563

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com