AG02-1

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15 เดือน กันยายน 2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กลุ่ม AG02 เทคนิคการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นในยุคเกษตร 4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 1. รายงานวันที่ 24 กันยายน 2563
 2. ชื่อ-สกุล นายอุทัย สุขทวี
 3. พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หมู่บ้านสายตรี 3 ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 4. ผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามของหมู่บ้านสายตรี 3  ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมา  วิเคราะห์ ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อ หาข้อมูลและสรุปผลในด้านการเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยได้จัดทำรูปเล่มแบ่งออกเป็น 3 บท และเขียนเรียบเรียงข้อมูลเพื่อทำรูปเล่ม

 

 1. เขียนเป็นบทความสั้นๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้/ ปัญหาที่พบ / อุปสรรค หรือสิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานรอบสัปดาห์นี้

 

 1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่หมู่บ้านสายตรี 3  ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยสรุปปลูกอะไรบ้าง  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร

ในพื้นที่ของหมู่บ้านสายตรี 3  ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์จากพื้นที่ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ยางพารา 2. ปลูกข้าวหอมมะลิ 3. ปลูกมันสำปะหลัง 4.เลี้ยงสัตว์

1.ยางพารา ในพื้นที่ทั้งหมด 100% เป็นการปลูกยาง  60% โดยส่วนใหญ่ชาวบ้าได้ทำการปลูกกันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาอย่างช้านาน จนมาในช่วงหลัง ได้มีการทำสวนยายพารากันอย่างมากมาย จนทำให้ผลผลิตล้นตลาด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่หดตัวลง การส่งออกที่ย่ำแย่ จึงทำให้ชาวสวนพากันตัดยางออกเพื่อปลูกพืชทดแทนเช่น มันสำปะหลัง อ้อย

 1. ข้าวหอมมะลิ จากภาพรวมของพื้นที่ ทั้งหมด 20% จะเป็นการทำนานข้าว แต่โดยส่วนใหญ่ที่นี้จำทำนาปีเป็นส่วนมาก และทำเผื่อไว้บริโภคเป็นหลัก
 2. มันสำปะหลัง 10% เป็นการปลูกมันสำปะหลังของชาวบ้านที่นี้เป็นการปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ในช่วงหลังจากการเกี่ยวข้าว และปลูกในร่องยางพารา ที่ยังเล็กเผื่อไม่ให้เสียพื้นที่และมีรายได้เพิ่ม
 3. เลี้ยงสัตว์ 10% เป็นการเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ วัวและ ไก่ เป็ด จะเป็นการเลี้ยงแบบครอบครัว และส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อขายเป็นส่วนใหญ่และเพื่อเป็นเงินเก็บของครอบครัว
 4. ปัญหาที่พบ

ผู้ศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการเขียนสรุปรายงาน  หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSSเรียบร้อยแล้ว  ทำให้เกิดความล้าช้าในการทำรูปเล่ม

 1. อุปสรรค

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานประกอบการดำเนินการศึกษา  ชำรุดเนื่องจากการใช้งานนาน ทำให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการสรุปทำรูปเล่ม

 

 1. สิ่งที่ประทับใจ

ได้ผลสรุปจากการเข้าไปศึกษาหมู่บ้านสายตรี 3  ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ยางพารา  ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลังและเลี้ยงสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อนาย อุทัย สุขทวี ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ  อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  อาจารย์ผู้ตรวจงาน วันที่ 24 สิงหาคม 2563

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com