“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ พออยู่พอกิน และไม่เคร่งเครียดกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม เพื่อมีวิถีดำรงชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน น้ำหมักชีวภาพก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติ เป็นตัวอย่างการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งน้ำหมักชีวภาพนี้เกิดจากภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดการผลิตและการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตั้งแต่ตื่นนอน จวบจนวิถีของการประกอบสัมมาอาชีพการทำเกษตรกรรม กระทั่งจบกิจวัตรประจำวันมาชั่วลูกชั่วหลาน เช่น การนำมาเป็นส่วนผสมกำจัดศัตรูพืช เป็นปุ๋ยให้แก่พืชเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ผสมในอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ล้างคอกสัตว์ ล้างพื้นทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็นส่วนผสมเพื่อใช้ทำความสะอาดในครัวเรือน ตลอดจนการผลิตเพื่อการบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนำพาให้เกิดวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง และยิ่งในปัจจุบันได้มีการนำความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพนี้ ยิ่งเป็นการผลักดันให้มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และยังได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจของชุมชนผู้ผลิต ผู้ใช้ประโยชน์ได้ เป็นการตอกย้ำถึงประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพในการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง การก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้คนภายในประเทศจะช่วยเสริมพลังของประเทศไทย ให้สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การใช้สารเคมีปริมาณมากอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทำเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางกายภาพและชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง ดังนี้
1.สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ สลายตัวช้าในธรรมชาติ จึงเกิดการสะสมและกระจายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทำลายสมดุลธรรมชาติ ในระบบนิเวศต่างๆ เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางดิน น้ำ อากาศ และถูกถ่ายทอดเข้าสู่วงจรอาหารหรือห่วงโซ่อาหาร
2. มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
3.สารเคมีที่ตกค้างเป็นเวลานานทำให้แมลงศัตรูพืชเกิดการปรับตัวดื้อยา ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและสืบเนื่องถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและของประเทศ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำการเกษตรกรรมเสื่อมโทรม
4.การที่ใช้สารเคมีปริมาณมากเพื่อการเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น และการเสียดุลการค้าของประเทศในการนำเข้าสารเคมี

           จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้มนุษย์พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยหาวิถีธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เคมี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ เรียกว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือก็คือน้ำหนักชีวภาพ มาใช้เพื่อลดและทดแทนการใช้เคมี ซึ่งได้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านปศุสัตว์ เช่น ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมการเจริญของพืช ทำความสะอาดโรงเรือนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งใช้ในครัวเรือน

          น้ำหมักชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลโดยการสกัดอินทรีย์วัตถุจากพืช ผักและผลไม้โดยวิธีธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพื้นบ้าน และมีสูตรและรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น การใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่น การใช้จุลินทรีย์เตรียมเฉพาะ การใช้น้ำตาล น้ำอ้อย น้ำผึ้ง กากน้ำตาล ร่วมในกระบวนการผลิต เป็นต้น อีกทั้งมีการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับการบริโภค ยังพบปัญหาสำคัญได้แก่ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของกระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา และการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

สูตรสารพัดประโยชน์

  1. ช่วยปรับสภาพความเป็น กรด – ด่าง ให้เป็นกลางในดินและน้ำอยู่ที่ pH4เป็นกรด
  2. ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่างๆ
  3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสม
  4. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ให้เป็นอาหารของพืช พืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยพืชไม่สูญเสียพลังงานมาก
  5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี
  6. สามารถช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์ได้ ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนการให้ยาปฏิชีวนะ ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรคช่วยกำจัดแมลงวัน ฯลฯ
  7. ประโยชน์ในครัวเรือน เราสามารถนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้ในการซักล้างทำความสะอาด แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน รวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำโถส้วม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ได้ด้วย
  8. ด้านการเกษตร น้ำหมักชีวภาพ มีธาตุอาหารสำคัญ ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม กำมะถัน ฯลฯ จึงสามารถนำไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com